Just another WordPress site

Wettelijke kennisgeving

We danken u voor uw bezoek. We willen dat uw ervaring met onze website zo goed mogelijk is.

Voor toegang tot onze diensten, verklaart u dat u meerderjarig bent en over afdoende handelingsbekwaamheid beschikt om gebruik te maken van onze diensten, in overeenstemming met uw nationale wetgeving.

Toegang tot en surfen op de website, of het gebruik van de diensten die erop worden aangeboden, houdt in dat u de onderhavige algemene voorwaarden volledig en uitdrukkelijk aanvaardt, m.i.v. zowel de voor bepaalde promoties vastgestelde bijzondere voorwaarden als het privacybeleid en het cookiebeleid, zoals opgesteld in overeenstemming met de geldende voorschriften op het gebied van de Bescherming van Persoonsgegevens. We raden u aan dat u deze aandachtig leest om te weten welke gegevens van u worden verzameld via onze website, voor welke doeleinden en over welke rechten u ter zake beschikt.

1- Juridische informatie.

Overeenkomstig Wet 34/2002 van 11 juli 2002 houdende Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel, zijn de identificatiegegevens van de eigenaar van de Portaalsite:

ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A.

AVDA. ALFONSO X EL SABIO, Nº 14, ENTRESUELO

03004 ALICANTE

A28005312

Ingeschreven in het Handelsregister van Alicante, blad A-76181, boekdeel 2.643, boek 0, afdeling 8.

Voor al uw twijfels of vragen kunt u contact met ons opnemen op het nummer: 965200106, e-mail: info@asssa.es

Toegang tot de Website houdt in dat de Gebruiker de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt. Deze kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door de eigenaar ervan volledig of gedeeltelijk worden gewijzigd of vervangen door andere. We raden u aan de onderhavige voorwaarden nu en dan te raadplegen voor eventuele wijzigingen, die op dezelfde plaats worden gepubliceerd.

2- Algemene Gebruiksvoorwaarden.

De volgende algemene voorwaarden beheersen het gebruik van en de toegang tot de Portaalsite, met als doel het vaststellen van richtsnoeren voor goed gebruik en gedrag. ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A. stelt de gebruikers informatie ter beschikking met betrekking tot het gebruik van de Website en de diensten en de inhoud die erop zijn te vinden. Via deze Website heeft de Gebruiker toegang tot informatie over specifieke producten en diensten, tools en toepassingen.

De gegevens en informatie met betrekking tot producten of diensten, prijzen en eigenschappen of andere belangrijke gegevens die via de website worden aangeboden, zijn opgesteld en worden verschaft en bijgewerkt door leveranciers en derde ondernemingen. ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A. is in geen geval aansprakelijk voor deze gegevens en informatie en verbindt zich op geen enkele wijze ter zake.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de beschikbare inhoud, diensten, toepassingen en tools naar behoren te gebruiken, in overeenstemming met de Wet en de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en, in voorkomend geval, de Bijzondere Voorwaarden die kunnen worden vastgesteld voor toegang tot bepaalde diensten en toepassingen, te allen tijde met inachtneming van de overige Gebruikers ervan.

Indien de Gebruiker de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden deels en/of geheel schendt, behoudt ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A. zich het recht voor om de toegang tot de Website te weigeren zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker.

3- Algemene Verplichtingen van de Gebruiker.

Door de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verbindt de Gebruiker zich er uitdrukkelijk toe:

– geen handelingen te verrichten teneinde de functies, tools, inhoud en/of infrastructuur van de website tijdelijk of definitief te schaden, te blokkeren, te beschadigen, onbruikbaar te maken of te overbelasten waardoor het normale gebruik ervan onmogelijk wordt;

– de vertrouwelijkheid van de aan zijn/haar gebruikersnaam gekoppelde wachtwoorden te waarborgen en te handhaven, waarbij hij/zij verantwoordelijk is voor het gebruik van deze wachtwoorden, die persoonlijk en niet-overdraagbaar zijn;

– geen beledigende of lasterlijke inhoud te produceren of te plaatsen met betrekking tot andere Gebruikers of derde ondernemingen die tot ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A. behoren;

– de materialen en informatie die op deze Website beschikbaar zijn niet te gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn en/of uitdrukkelijk verboden worden in de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en in de bijzondere voorwaarden die in voorkomend geval worden vastgesteld voor bepaalde toepassingen en/of functies, en die in strijd zijn met de rechten en belangen van ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A., de gebruikers ervan en/of derden;

– geen producten en diensten aan te bieden of te verspreiden, noch ongevraagd reclame o commerciële mededelingen te sturen naar andere Gebruikers en bezoekers van ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A.

De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade en nadeel van welke aard dan ook die ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A. Of enige derde kan ondervinden naar aanleiding van de schending van om het even welke van de verplichtingen die op hem/haar van toepassing kunnen zijn uit hoofde van de onderhavige “Algemene Gebruiksvoorwaarden” of de wet met betrekking tot de toegang en/of het gebruik van de website.

4- Intellectuele en Industriële Eigendom.

De website, de webpagina’s waaruit deze bestaat en de informatie of inhoud die erop te vinden is (m.i.v. teksten, documenten, foto’s, tekeningen, grafieken, enz. die eigendom zijn van de website of van derden die de eigenaar toestemming geven om deze te gebruiken), evenals logo’s, merken, handelsnamen of andere onderscheidingstekens, zijn beschermd door intellectuele- en/of industriële eigendomsrechten waarvan ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A. de houder is of door de rechthebbenden ervan gemachtigd is om deze te gebruiken.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud naar behoren en correct te gebruiken, in overeenstemming met de wet, de moraal en de openbare orde. ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A. geeft de Gebruiker toestemming om de op deze website beschikbare informatie te gebruiken en voor zichzelf te reproduceren (downloaden en opslaan op zijn computersystemen), op voorwaarde dat dit enkel voor persoonlijk gebruik is. Dit houdt in geen geval toestemming of een licentie in met betrekking tot de eigendomsrechten van ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A. of van de rechthebbenden ervan.

De Gebruiker heeft geen toestemming om de op deze Website beschikbare informatie op enige wijze of voor om het even welk doeleind te verspreiden, te wijzigen, over te dragen of bekend te maken.

5- Links.

De verbindingen met en links naar websites of webpagina’s van derden dienen enkel voor het gemak van de Gebruiker. ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A. is er in geen enkel geval aansprakelijk voor noch voor de inhoud ervan.

ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A. weigert elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de aanwezigheid van links tussen de inhoud van deze website en inhoud van andere websites of enige verwijzing naar inhoud buiten deze website. Dergelijke links of verwijzingen dienen uitsluitend als informatie en houden in geen enkel geval in dat ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A. de personen of ondernemingen die dergelijke inhoud opstellen en/of beheren of de eigenaar zijn van de website waarop dergelijke informatie beschikbaar is, ondersteunt, goedkeurt, commercialiseert of er enige relatie mee heeft.

Om links aan te brengen op de Website is de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de eigenaars van de portaalsite vereist.

6- Aansprakelijkheid.

ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A. waarborgt niet dat de elementen en informatie van de pagina’s van de portaalsite permanent toegankelijk zijn of naar behoren kunnen worden weergegeven, gedownload of gebruikt, aangezien dit kan worden verhinderd, bemoeilijkt of onderbroken door factoren of omstandigheden die niet onder haar controle of wil vallen of door de aanwezigheid van computervirussen op het Internet.

ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A. weigert elke aansprakelijkheid voor schade, nadeel, verlies, klachten of kasten ten gevolge van:

(I) Interferenties, onderbrekingen, storingen, weglatingen, vertragingen, blokkeringen of verbrekingen van de verbinding naar aanleiding van fouten in de telecommunicatielijnen en -netwerken of omwille van andere redenen die buiten de controle van ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A. vallen.

(II) Onwettige toegang door middel van om het even welke kwaadaardige software en om het even welk communicatiemiddel, zoals computervirussen of andere.

(III) Onrechtmatig of ongeschikt gebruik van de website van ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A.

(IV) Beveiligings- of browsefouten naar aanleiding van de slechte werking van de browser of het gebruik van niet bijgewerkte versies.

ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A. is niet aansprakelijk en staat in geen enkel geval ten aanzien van de gebruikers en derden in voor de handelingen van derden die niet tot ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, S. A. behoren, die oneerlijke concurrentie en ongeoorloofde reclame of de schending van de intellectuele en industriële eigendomsrechten, de bedrijfsgeheimen, de contractuele verbintenissen van welke aard dan ook, het recht op de bescherming van de goede naam, op de privacy en om het even welke andere rechten van een derde inhouden door de overdracht, verspreiding, opslag, terbeschikkingstelling, ontvangst, verkrijging van of toegang tot de inhoud.

7- Bescherming van Persoonsgegevens.

U vindt het volledige beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens in het Privacybeleid, dat integraal deel uitmaakt van de onderhavige algemene voorwaarden maar dat we om het eenvoudig te maken in een afzonderlijk document hebben opgenomen: Privacybeleid.

8- Toepasselijk recht.

De onderhavige Juridische Mededeling en de termen en voorwaarden ervan vallen onder en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse Wetgeving. Door het loutere feit van toegang tot de website of de hoedanigheid van geregistreerde gebruiker te verkrijgen, stemt de gebruiker er onherroepelijk mee in dat de bevoegde Rechtbanken alle mogelijke rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de onderhavige voorwaarden of met het gebruik dat de gebruiker van deze Website maakt of zijn browsegedrag ambtshalve in behandeling kunnen nemen.

Indien om het even welk beding of onderdeel van de onderhavige algemene voorwaarden dat niet van fundamenteel belang is voor het bestaan ervan nietig of ontoepasselijk wordt verklaard, blijven de overige bedingen onverminderd geldig.

 

Cookiebeleid Privacybeleid Wettelijke kennisgeving Desarrollado por Espira

  Wij bellen u

  Vul het formulier in en wij bellen u

  Bel ons op 965 200 106

  965 200 106

  Taal selecteren

  Kies de taal waarin u de blog weer te geven

  Sluiten

  NOTA INFORMATIVA

  REGLAMENTO PARA LA DEFENSA DEL ASEGURADO DE ASSSA

  Este reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento del Servicio de Atención al Cliente y del Defensor del Asegurado de ASSSA, así como las relaciones entre ambos. Se rige por la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y por la Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente de las entidades financieras.

  El Reglamento para la defensa del asegurado puede solicitarlo en la siguiente dirección de correo: sacquejasyreclamaciones@asssa.es.

  Sluiten

  INFORMATIE OVER HET TANDHEELKUNDIG MEDISCH OVERZICHT

  UITSLUITEND VOOR VERZEKERDEN MET EEN TANDARTSVERZEKERING

  VERDERGAAN